Die Rapportryerbeweging

Draers van die boodskap
Die Beweging berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.

Strewe
Die Rapportryerbeweging streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryerbeweging se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse
Die leuse van die Rapportryerbeweging, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Ontstaan van die Rapportryerbeweging

Met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 , het daar perdekommando’s van dwarsoor die land, selfs vanuit die voormalige S.W.A. en Rhodesië,
na Pretoria met groeteboodskappe vertrek.

Die gedagte het by hulle ontstaan om ‘n reünie van hierdie “Rapportryers” te hou, en ‘n klub te stig vir Afrikaners, waar hulle hul Christenskap en Afrikanerkultuur kan uitleef, gesellig saam kan verkeer en net doodeenvoudig lekker kuier.

Die klub is toe die volgende jaar in die destydse bekende Bloukamer te Parkstasie in Johannesburg gestig en het bekend gestaan as die Rapportryerklub. Die klub het dinamies gegroei tot die landwye volksdiens- en kultuurbeweging, bekend as die die Federasie van Rapportyerskorpse.

Mettertyd is die Junior Rapportryers ook gestig vir manne onder 35 jaar oud. In 2000 het die Federasie van Rapportryerskorpse ontbind en saamgesmelt met die Junior Rapportryerbeweging, waarna die naam verander is na die Rapportryerbeweging.

Hoe lyk die Rapportryerbeweging Vandag?

Die RRB bestaan uit korpse wat in elke dorp of stad gevestig kan word. Daar kan meer as een korps in ’n dorp of stad wees. Korpse in ‘n provinsie werk nóú saam.

Korpse hou normaalweg eenkeer per maand ’n vergadering of byeenkoms. Getrou aan tradisie word dit dikwels met ‘n vleisbraai afgesluit ‘n Provinsiale vergadering of beraad word een keer per jaar gehou, wat deur soveel as moontlik lede vanuit daardie provinsie bygewoon word. ‘n Raadslid word elke tweede jaar tydens die vergadering / beraad van die provinsie verkies, om in die Rapportryerraad te dien.

Die Rapportryerraad van die RRB vergader, soos omstandighede dit vereis, twee keer per jaar. Indien nodig, hou hulle ook telefoonkonferensies. Die Landsberaad, wat deur alle lede bygewoon kan word, word elke tweede jaar gehou. Dit begin normaalweg op ‘n dagoggend en strek tot die Saterdagaand, en word met ‘n dinee afgesluit.

Beraadgangers woon gewoonlik gesamentlik ‘n kerkdiens die Sondag by, alvorens hulle uitmekaar gaan.

Die RRB is ‘n nie-winsgewende en ’n nie-politieke organisasie. Ledegeld word van tyd tot tyd deur die Rapportryerraad vasgestel. Veteraanlede, gesinslede en lede onder die ouderdom van 27 jaar, kom in aanmerking vir ledegeldtoegewings.

Johan Roos
President

Pieter vd Merwe (Vrystaat/Noord-Kaap); Johan Roos (President);
Cilliers de Kock (Vise-President); Neil Schreuder (Oos-Kaap);
Henk Kraaij (Gauteng/Mpumalanga); Danie Eichstädt (Sekretaris).
Afwesig: Jaun de Heer (Natal); David Fensham (Noordwes/Limpopo)
en Werner Visagie (Wes-Kaap)

Cilliers de Kock
Visie President